Gi?i thi?u

T?ng Quan
The Texas Child Care Market Rate Survey là m?t d? án ???c th?c hi?n b?i Trung Tâm Nghiên C?u v? Tr? Em và Gia ?ình ? ??i h?c University of Texas t?i Austin theo h?p ??ng v?i H?i Lao ??ng t?i Texas. M?c tiêu là ?? thu th?p và báo cáo v? s? ti?n mà công chúng tr? cho vi?c gi? tr? trong nh?ng khu v?c phát tri?n l?c l??ng lao ??ng c?a ti?u bang Texas, (Texas có t?ng c?ng 28 khu v?c). H?i Lao ??ng t?i Texas s? s? d?ng thông tin t? các cu?c ph?ng v?n ?? ?ánh giá các chi phí c?a vi?c gi? tr? trong nh?ng khu v?c phát tri?n l?c l??ng lao ??ng c?a ti?u bang Texas

Trung Tâm Nghiên C?u v? Tr? Em và Gia ?ình

Trung Tâm Nghiên C?u v? Tr? Em và Gia ?ình n?m trong Trý?ng Công Tác Xã H?i t?i ??i h?c University of Texas t?i Austin. Trung Tâm Nghiên C?u v? Tr? Em và Gia ?ình ti?n hành nghiên c?u ð? h??ng d?n chính sách và pháp lu?t liên quan ð?n tr? em và gia ðình. M?i n?m, các nhà nghiên c?u c?a Trung Tâm Nghiên C?u v? Tr? Em và Gia ?ình ph?ng v?n hõn 3,000 nhà gi? tr? trong ti?u bang Texas ?? giúp hoàn thành d? án Texas Child Care Market Rate Survey. Ð? bi?t thêm v? Trung Tâm Nghiên C?u v? Tr? Em và Gia ?ình, hãy vào trang web c?a chúng tôi t?i:http://www.utexas.edu/research/cswr/cfri

Cu?c Ph?ng V?n

D??i ?ây là t?ng quan v? các lo?i câu h?i chúng tôi s? h?i trong bu?i ph?ng v?n. Các cu?c ph?ng v?n s? m?t kho?ng 10-15 phút.

 1. Gi? Ho?t ??ng và L?ch Trình Ngày L?
  1. T? Th? Hai cho ??n Th? Sáo, cô/ bác m? c?a t? m?y gi? ??n m?y gi??
  2. Cu?i tu?n cô/ bác có m? c?a không? T? m?y gi? ??n m?y gi??
  3. Cô/ bác có th??ng gi? nh?ng ??a tr? mà không có trong danh sách c?a cô/ bác không?
  4. Bác có l?y ngày ngh? cho nh?ng ngày l? không? Ngày ngh? riêng?
 2. Ghi Danh và Giá Tr?
  1. Bây gi?, t?ng c?ng, cô/ bác ?ang gi? m?y ??a?
  2. Trong m?y ??a này, cô/ bác có gi? nh?ng c?p anh ch? em không?
  3. M?i ??a bao nhiêu tu?i?
  4. M?i ??a ??n lúc m?y gi? m?i ngày? V? lúc m?y gi??
  5. Bác thâu bao nhiêu ti?n cho m?i ??a?
  6. Cô/ bác có nh?n ti?n CCMS không?
   1. i.      N?u có: CCMS tr? cô/ bác m?y ??ng m?t gi? cho m?i ??a? Còn Ba M? tr? bao nhiêu?
 3. L? Phí
  1. Cô/ bác có thâu ti?n ??ng ký không?
  2. Ngoài s? ti?n cô/ bác thâu cho m?i ??a, cô/ bác có ch?c ti?n nào khác không?
  3. Cô/ bác có th??ng s? d?ng chi?c xe ?? ??a /?ón nh?ng ??a tr? không?
  4. Cô/ bác có gi? m?t danh sách ch? ??i không?
 4. Thông Tin Hành Chính
  1. Vi?c gi? tr? c?a cô/bác có ph?i là vi?c phi l?i nhu?n không? (Có làm vi?c ?? tìm ki?m l?i không?)
  2. Vi?c gi? tr? c?a cô/bác có liên k?t v?i m?t nhà th? ho?c chùa không?
 5. Nh?ng Ch??ng Trình Qu?c Gia
  1. Cô/ bác có ph?i là thành viên c?a ch??ng trình Texas Rising Star ho?c NAEYC/NAFCC không?
 6. Ph?n Cu?i
  1. ? nhà cô/ bác có internet không?
  2. Cô/ bác có gi? tr? hàng n?m không?

Liên H?

?? bi?t thêm thông tin v? cu?c ph?ng v?n này, xin vui lòng liên h? v?i Dr. Monica Faulkner ho?c Dr. Dnika Travis.

Monica Faulkner, Ph.D., LMSW
Qu?n Lý D? Án và Nhà Nghiên C?u Ph?

Email: MFaulkner@mail.utexas.edu
?i?n tho?i: (512) 471-7191
Fax: (512) 471-9600

Dnika Travis, Ph.D.
Nhà Nghiên C?u Chính

Email: dtravis@mail.utexas.edu
?i?n tho?i: (512) 471-2081